Общи условия

Моля, запознайте се с общите условия на сайта преди да го използвате и да извършвате поръчки чрез него:


ОБЩИ УСЛОВИЯ

Платформата //bijucvete.com e собственост на РОГЕЛ ЕООД; гр. София, ул. “Стоил войвода” № 3, ЕИК: 831276766, представлявано от Лида Роглева.

БИЖУЦВЕТЕ ЕООД, гр. София, ул. “Стоил Войвода” № 3, ЕИК 203037454, представлявано от Лида Роглева е фирма-партньор в реализирането на някои дейности на платформата //bijucvete.com, както и в стопанската й дейност.

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между онлайн магазин БижуЦвете, представляван от БИЖУЦВЕТЕ ЕООД, гр. София, ул. “Стоил войвода” № 3, ЕИК 203037454, представлявано от Лида Роглева, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин //bijucvete.com.


ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

– наименование на Доставчика: БИЖУЦВЕТЕ ЕООД

– седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Стоил Войвода” № 3

– адрес за упражняване на дейността: гр. София, ж.к. Люлин 8, ул. “328-ма” № 6, офис 4 - партер

– данни за кореспонденция: гр. София, ж.к. Люлин 8, ул. “328-ма” № 6, офис 4 - партер

- вписване в публични регистри: ЕИК 203037454


ХАРАКТЕРИСТИКИ НА //bijucvete.com:

1. bijucvete.com e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет bijucvete.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от bijucvete.com стоки, включително следното:

– Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на bijucvete.com и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

– Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с bijucvete.com чрез интерфейса на страницата на bijucvete.com, достъпна в Интернет;

– Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от bijucvete.com;

– Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с bijucvete.com, съгласно поддържаните от bijucvete.com начини за разплащане;

– Да получават информация за нови стоки, предлагани от bijucvete.com;

– Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

– Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез

интерфейса на страницата на bijucvete.com в Интернет;

2. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право, критерии и условия.

3. Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от bijucvete.com чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес bijucvete.com или друго средство за комуникация от разстояние.

– По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

– Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на bijucvete.com и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на bijucvete.com в Интернет.

– Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

– Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

4. Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.


ИЗПОЛЗВАНЕ НА bijucvete.com

За да използва bijucvete.com за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите, в които електронният магазин изисква регистрация. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика. С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ и „Регистрация“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.


ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО- ПРОДАЖБА

Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в bijucvete.com .

Договорът се сключва на български език.

Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес bijucvete.com .

Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

– Извършване на регистрация в bijucvete.com и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в bijucvete.com ;

– Влизане в системата за извършване на поръчки на bijucvete.com чрез идентифициране с име и парола;

– Избиране на една или повече от предлаганите стоки на bijucvete.com и добавянето им към списък със стоки за покупка;

– Предоставяне на данни за извършване на доставката;

– Избор на способ и момент за плащане на цената;

– Потвърждение на поръчката;


ПОРЪЧКА

1. Клиентът може да прави поръчки на платформата чрез добавянето на желаните продукти за покупки, следвайки стъпките, указани в платформата, за да завърши и изпрати съответната поръчка.

2. Всяка добавена в количката стока може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на стока в количката за покупки, без поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на стоката.

3. Потвърждавайки поръчката, БИЖУЦВЕТЕ потвърждава доставката само на един брой от съответната стока в регистрираната поръчка. Останалите бройки от въпросния модел продукт ще бъдат допълнително потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.

4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на БИЖУЦВЕТЕ във връзка с поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращане на поръчката. Клиентът дава разрешение на БИЖУЦВЕТЕ да предостави тези данни на съответния подизпълнител, чрез който БИЖУЦВЕТЕ ще изпълни поръчката.

5. С изпращането на поръчката клиентът/купувачът разрешава на БИЖУЦВЕТЕ да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налга във връзка с направената поръчка или сключения договор.

6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от клиента поръчка, за което следва да уведоми клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
- неприемане от страна на банката-издател на клиента на транзакцията при онлайн плащане;
- осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на продавача при он-лайн плащания;
- предоставените от клиента данни в платформата са непълни и/или грешни;
- продавачът е направил един неуспешен опит да достави поръчания от клиента продукт.

7. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на договора, сключен от разстояние, от който купувачът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на стоката. Не се възстановяват разходите за доставка на стоката.

8. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат всички купувачи по отношение на стоките, предлагани от БИЖУЦВЕТЕ, при положение, че стоките бъдат върнати в оригиналната им опаковка и с ненарушен търговски вид.

ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

1. Правилата на настоящия раздел от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в bijucvete.com, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

2. Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика, както и цената на стоките с включени всички данъци, са определени в профила на всяка стока на сайта на bijucvete.com .

Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

– В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на bijucvete.com ;

– При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика в “Доставка и плащане”.

Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

3. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

4. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката. (чл. 50 от ЗЗП). Правото на отказ по не се прилага в следните случаи:

– за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

– за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, по Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по точка 4, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ.

Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките.

5. Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на bijucvete.com , освен ако стоките са поръчани в една доставка.

В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е от 3 до 15 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика bijucvete.com .

Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

6. Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на потребителя съгласно Закона за защита на потребителите.

Потребителят и Доставчикът удостоверяват тези обстоятелства писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че горните изисквания ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.


ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

Ако срокът не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

2. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от куриерската фирма и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

Ако Ползвателя не предяви своите искания за рекламация, доставката се счита за приета и одобрена.


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Доставчикът защитава личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.

За да защити личните данни на Ползвателя, Доставчикът ще изпрати личните данни еднократно на електронен адрес, въведен от Ползвателя по време на поръчката.

Доставчикът има право да поиска от Ползвателя да се легитимира по всяко време и да удостовери данните, въведени от Ползвателя във формата за онлайн поръчка на bijucvete.com .

Необходимата информация относно обработването на личните данни, както и Правата на Ползвателя като субект на лични данни са описани в отделен документ: “Информация за субекта на лични даннина сайта на bijucvete.com .


ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на bijucvete.com, които имат регистрация.

Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му едномесечен срок, че ги отхвърля.

2. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес bijucvete.com, заедно с всички допълнения и изменения в тях.


ПРЕКРАТЯВАНЕ

Настоящите общи условия за покупко-продажба и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

– по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

– едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

– при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

–доставчикът е в правото си, без предварително предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно договора, ако установи, че Ползвателят използва bijucvete.com в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството на Република България, общоприетите обществени, морални и нравствени норми, както и при нарушение на общоприетите правила в електронната търговия.


ОТГОВОРНОСТ

Доставчикът не е отговорен за пробив в мерките за сигурност на техническото оборудване на сайта bijucvete.com, за възможна последваща загуба на информация, достъп до информация и др.


ДРУГИ УСЛОВИЯ

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.


Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на bijucvete.com от 01.05.2019 г.