Информация за субекта на лични данни

1) Личните данни, които сте предоставили на РОГЕЛ ЕООД/БИЖУЦВЕТЕ ЕООД, се обработват единствено и само за целите на предоставяните услуги и стоки в електронния магазин //bijucvete.com, в съответствие с изискванията на ЗЕДЕУУ, действащата нормативна уредба и на основания член 6, ал.1, буква „б“ и „в“ от Регламент 2016/679 на ЕП (GDPR).

Като администратор на личните Ви данни РОГЕЛ ЕООД/БИЖУЦВЕТЕ ЕООД, се задължава:

  • Да създава, поддържа и архивира цялата информация, свързана с поръчката/покупката на стоки от електронните магазини от всеки регистриран потребител в електронен вид;

  • Да поддържа архив във формат, позволяващ възпроизвеждане и възстановяване;

  • Данните се съхраняват за срок от 3 години след последната поръчка/покупка.

2) Вашите лични данни могат да се предоставят при:

  • В случаите, когато сте избрали доставката да се осъществява чрез куриерска фирма и/или плащането да стане online ние предоставяме Вашите данни съответно на доставчици на куриерски услуги и/или доставчици на платежни/ банкови услуги с цел реализиране на Вашата поръчка;

  • Проверки на външни и вътрешни одитори за доказване съответствие към стандарти, закони, наредби, правилници и други регулаторни изисквания, изрично необходими за реализирането на бизнес процесите на РОГЕЛ ЕООД/БИЖУЦВЕТЕ ЕООД;

  • Предоставяне на държавни институции, когато това е предвидено в закон и изрично се изисква.

Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

3) Вие имате правото да изисквате от РОГЕЛ ЕООД/БИЖУЦВЕТЕ ЕООД да коригира или ограничи обработването на Вашите лични данни или да направите възражение срещу обработването на тези данни.

4) Вие имате правото да изисквате от РОГЕЛ ЕООД/БИЖУЦВЕТЕ ЕООД да изтрие без ненужно забавяне Вашите лични данни и това ще се извърши от РОГЕЛ ЕООД/БИЖУЦВЕТЕ ЕООД, ако са приложими условията на чл.17 от Регламент 2016/679 на ЕП.

5) Вие имате правото да получите Вашите лични данни по съответния ред и при поискване, както е посочено в т. 9 по-долу.

6) Вие имате правото на преносимост за Вашите лични данни, ако това е приложимо, съгласно чл.20 на Регламент 2016/679 на ЕП.

7) Вие имате правото да бъдете уведомени за инициираните от РОГЕЛ ЕООД/БИЖУЦВЕТЕ ЕООД корекции, изтриване или ограничаване в обработването на Вашите лични данни, инициирани от РОГЕЛ ЕООД/БИЖУЦВЕТЕ ЕООД, ако изрично поискате това.

8) Вие имате правото да подавате жалба до надзорния орган – Комисията за защита на личните данни, адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg, по отношение на Вашите лични данни, които сте предоставили на РОГЕЛ ЕООД/БИЖУЦВЕТЕ ЕООД.

9) Вие може да предявите Вашите искания към РОГЕЛ ЕООД/БИЖУЦВЕТЕ ЕООД в писмен вид – на хартиен носител или чрез електронна поща, като използвате следните точки за контакт:

  • Пощенски адрес: София 1324, жк Люлин 8, ул. “328”, № 6, офис 4 - партер

  • Електронна поща: office@rogel.biz

При подаване на писмено искане, следва по несъмнен начин да удостоверите самоличността си и обстоятелството на притежание на идентификатора, с който сте регистрирани за ползване на услугите.

10) За съдействие по въпросите на настоящата информация и общо за Регламент 2016/679 на ЕП, може да се обърнете към Отговорника по защита на личните данни Длъжностното лице по защита на данните в РОГЕЛ ЕООД/БИЖУЦВЕТЕ ЕООД:

  • Име: Лида Роглева

  • Електронна поща: lrogleva@rogel.biz


Вижте и нашата политика за бисквитки тук: